ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE 08.03.2019 Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, eski nesil ÖKC’lerin hurdaya ayrılması ve kayıtlardan silinmesine yönelik iş ve işlemler hakkında tereddüt edilen hususlar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere, 3100 Sayılı Kanun kapsamında yayımlanan 9 Seri No.lu Genel Tebliğin”1.Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Kayıt ve Tasdik İşlemleri” başlıklı bölümünde, ÖKC’lerin kayıt işlemini müteakip “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha’nın mükelleflere verileceği, kayda ilişkin belgeler ile bu levhada yer alan bilgilerin mükelleflerin vergi dairesindeki dosyasında saklanacağı, işi bırakma, yeni bir cihaz alma veya herhangi bir nedenle eski cihazlarını hurdaya ayırılmasının istenmesi durumunda işlemlerin 60 Seri No.lu ÖKC Genel Tebliğin “4.Hurdaya Ayrılan Cihazlar” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde ÖKC’lerin hurdaya ayrılma işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve bu Tebliğde belirtilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca hazırlanıp www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yayınlanan Teknik Kılavuzlara göre; gerek eski nesil gerekse yeni nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin aylık satış raporu bilgilerinin ÖKC bazında GİB’e bildirilmesi yükümlülüğü getirilmiş olduğundan GİB bilgi sistemlerinde yer alan ÖKC kayıt bilgilerinin doğruluğu önem arz etmektedir. Mükellefiyeti devam eden (faal) mükelleflerin sahip oldukları ÖKC’lerinin hurdaya ayırma işlemlerinin yapılmasına rağmen, zamanında vergi dairesine bildirilmemesi vb. sebeplerle hâlâ GİB Bilgi Sistemlerinde (Tercih Bildirim Ekranı/Adıma Kayıtlı Ödeme Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmesi durumunda; hurdaya ayrılan cihaza ait servis tutanağı veya ÖKC levhasından herhangi birinin ibraz edilmesiyle ya da bu belgeler ibraz edilememekle/vergi dairesi tarh dosyası içeriklerinden ulaşılamamakla birlikte vergi dairesi/mal müdürlüğüne verilecek yazılı dilekçe üzerine ilgili cihazlara ait kayıtlar silinebilecektir. Konu ile ilgili olarak, mükellefler tarafından kullanılan eski nesil ÖKC’leri fiilen hurdaya ayrıldığı halde GİB Bilgi Sistemlerinde (Tercih Bildirim Ekranı/Adıma Kayıtlı Ödeme Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmesi durumunda ilgili cihaza ait kayıtların silinmesi için vergi dairesi/mal müdürlüğüne verilmesi gereken dilekçe örneğİ aşağıdaki gibi vergi dairelerine verilecektir.

…………………………………VERGİ DAİRESİ / MAL MÜDÜRLÜĞÜNE …………………………..vergi kimlik numaralı faal mükellefinizim. Kullanmakta olduğum Ödeme Kaydedici Cihazlardan fiilen hurdaya ayırdığım aşağıda marka ve modelleri belirtilen cihazlar halen GİB sistemlerinde (Tercih Bildirim Ekranı/Adıma Kayıtlı Ödeme Kaydedici Cihazlar) aktif olarak görünmektedir. Söz konusu ödeme kaydedici cihazlar daha önce hurdaya ayrılmış olup bu cihazlar hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Cihazların hurdaya ayrıldığına ilişkin elimizde herhangi bir belge bulunmadığından bu dilekçedeki beyanım esas alınarak GİB bilgi sistemlerinden ilgili cihazlarıma ait kayıtların silinmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. Dilekçemde marka, model ve sicil numaraları belirtilen ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak devir işlemi yapılmadığını ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılmadığını/kullanılmayacağını, kullanıldığının idarenizce tespit edilmesi durumunda doğacak her türlü cezai müeyyidelerden müteselsilen sorumlu olacağımı beyan ve taahhüt ederim. HURDAYA AYRILDIĞI HALDE GİB BİLGİ SİSTEMİNDE KAYITLI GÖZÜKEN VE SİLİNMESİ TALEP EDİLEN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN MARKA MODEL FİRMA KODU SİCİL NUMARASI MÜKELLEFİN ADI SOYADI/UNVANI: VERGİ KİMLİK NUMARASI: İMZA EK-İbraz edilebilen belgeler

İdem